Ekonomické služby

Ekonomické záležitosti

 • vedení podvojného účetnictví SVJ podle zákona č. 563/1991 Sb., včetně zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání a uložení do sbírky listin u Krajského soudu v elektronické podobě
 • zajištění sestavení daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, pokud je povinnost
 • příprava podkladů pro periodická hlášení poskytovatelům úvěrů
 • zpracování předpisu úhrad a záloh na služby spojené s nájmem (případně s vlastnictvím) bytů
 • evidence úhrad spojených s užíváním bytů, změny ve výši úhrad, sledování plateb, zasílání upomínek pro neplacení nájemného
 • zpracování vyúčtování nákladů a služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí domu pro jednotlivé nájemníky a vlastníky
 • vedení evidence nákladů na opravy, údržbu a investice odděleně dle jednotlivých bytů
 • převody finančních prostředků mezi účty SVJ (BD) po dohodě se zástupci SVJ (BD)

Pracovně právní vztahy

 • zpracování pracovně právních smluv a dohod o provedení práce pro zaměstnance, kteří budou pro společenství vykonávat činnost v pracovně právním vztahu, včetně zpracování mzdy a zákonných odvodů včetně daně z příjmu
 • zpracování odměn statutárním orgánům včetně zákonných odvodů
 • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců SVJ (BD)
 • vedení personální a mzdové agendy funkcionářů SVJ
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
 • zastupování SVJ (BD) při kontrolách na OSSZ či zdravotních pojišťovnách na základě plné moci

Jsme členem

Jsme členem Svazu českých a moravských bytových družstev www.scmbd.cz


Kontaktní informace

+420 601500223
predseda@nzivot.cz